Alle kategorieë
EN

Industry News

Tuis> Nuus > Industry News

Litsea berry essensiële olie (litsea berry essensiële olie) olie) as 'n voerbymiddel vir sommige diere word deur die EU goedgekeur

Publiseer tyd: 2022-07-06 views: 135

Litsea Cubeba essensiële olie

Volgens die Amptelike Tydskrif van die Europese Unie, op 12 April 2022, het die Europese Kommissie Regulasie (EU) Nr. die goedkeuring van litsea-bessie-essensiële olie (litsea-bessie-essensiële olie) as 'n voerbymiddel vir sommige diere.

Volgens die voorwaardes wat in die aanhangsel uiteengesit word, word hierdie bymiddel as 'n dierebymiddel onder die kategorie "Sensoriese bymiddels" en die funksionele groep "Geurmiddels" gemagtig. Die magtiging se einddatum is 2 Mei 2032. Hierdie Regulasies tree in werking op die twintigste dag vanaf die datum van afkondiging.

Hunan Nuoz Biological Technology Co., Ltd. het die insluitingsverbinding van litsea-bessie-essensiële olie ontwikkel, wat die dieretoets op varke voltooi het, en die effek is baie goed. Dit is 'n hoë-gehalte veevoer bymiddel.

Die volledige teks van die Amptelike Tydskrif van die Europese Unie is aangeheg

KOMMISSIE IMPLEMENTERINGSREGULASIE (EU) 2022/593

van 1 Maart 2022

met betrekking tot die goedkeuring van litsea-bessie-essensiële olie as 'n voerbymiddel vir sekere dierspesies

(Teks met EER-relevansie)

DIE EUROPESE KOMMISSIE,

Met inagneming van die Verdrag oor die Werking van die Europese Unie,

Met inagneming van Regulasie (EG) No 1831/2003 van die Europese Parlement en die Raad van 22 September 2003 oor bymiddels vir gebruik in dierevoeding (1), en in die besonder artikel 9(2) daarvan,

Terwyl:

(1)Regulasie (EG) No 1831/2003 maak voorsiening vir die goedkeuring van bymiddels vir gebruik in dierevoeding en vir die gronde en prosedures vir die verlening van sodanige magtiging. Artikel 10(2) van daardie verordening maak voorsiening vir die herevaluering van bymiddels wat kragtens die Raad se Richtlijn 70/524/EEG gemagtig is 

(2)Litsea-bessie-essensiële olie is sonder 'n tydsbeperking ooreenkomstig Richtlijn 70/524/EEG as voeradditief vir alle dierspesies gemagtig. Hierdie bymiddel is daarna in die Register van voerbymiddels as bestaande produk opgeneem, ooreenkomstig Artikel 10(1)(b) van Regulasie (EG) No 1831/2003.

(3)In ooreenstemming met Artikel 10(2) van Regulasie (EG) No 1831/2003 in samewerking met Artikel 7 daarvan, is 'n aansoek ingedien vir die herevaluering van litseabessie-essensiële olie vir alle dierspesies.

(4)Die applikant het versoek dat die bymiddel in die bymiddelkategorie 'sensoriese bymiddels' en in die funksionele groep 'geurmiddels' geklassifiseer word. Daardie aansoek is vergesel van die besonderhede en dokumente wat ingevolge artikel 7(3) van Regulasie (EG) No 1831/2003 vereis word.

(5)Die applikant het versoek dat litsea-bessie-essensiële olie ook gemagtig word vir gebruik in water om te drink. Regulasie (EG) No 1831/2003 laat egter nie die goedkeuring van 'geurmiddels' vir gebruik in drinkwater toe nie. Daarom moet die gebruik van litsea-bessie-essensiële olie in water om te drink nie toegelaat word nie.

(6)Die Europese Voedselveiligheidsowerheid ('die Owerheid') het in sy mening van 5 Mei 2021 afgesluit (3) dat, onder die voorgestelde gebruiksvoorwaardes, litsea berry essensiële olie nie nadelige uitwerking op dieregesondheid, verbruikersgesondheid of die omgewing het nie. Die Owerheid het ook tot die gevolgtrekking gekom dat litsea-bessie-essensiële olie beskou moet word as irriterend vir vel en oë, en as 'n vel- en respiratoriese sensibilisator. Daarom is die Kommissie van mening dat toepaslike beskermende maatreëls getref moet word om nadelige uitwerking op menslike gesondheid te voorkom, veral met betrekking tot die gebruikers van die bymiddel.

(7)Die Owerheid het verder tot die gevolgtrekking gekom dat litsea-bessie-essensiële olie erken word om voedsel te geur en dat die funksie daarvan in voer in wese dieselfde sal wees as dié in voedsel. Daarom word geen verdere bewys van effektiwiteit as nodig geag nie. Die Owerheid het ook die verslag oor die metodes van ontleding van die voerbymiddel in voer geverifieer wat deur die Verwysingslaboratorium opgestel is deur Regulasie (EG) No 1831/2003.

(8)Die beoordeling van litsea-bessie-essensiële olie toon dat die voorwaardes vir magtiging, soos voorsien in Artikel 5 van Regulasie (EG) No 1831/2003, voldoen is. Gevolglik moet die gebruik van hierdie stof gemagtig word soos gespesifiseer in die Bylae tot hierdie Regulasie.

(9)Sekere toestande moet voorsien word om beter beheer toe te laat. Veral 'n aanbevole inhoud moet op die etiket van die voerbymiddels aangedui word. Waar sodanige inhoud oorskry word, moet sekere inligting op die etiket van voormengsels aangedui word.

(10)Die feit dat litseabessie-essensiële olie nie gemagtig is vir gebruik as 'n geurmiddel in drinkwater nie, belet nie die gebruik daarvan in saamgestelde voer wat via water toegedien word nie.

(11)Aangesien veiligheidsredes nie die onmiddellike toepassing van die wysigings aan die magtigingsvoorwaardes van die betrokke stof vereis nie, is dit gepas om 'n oorgangstydperk toe te laat vir belanghebbende partye om hulself voor te berei om te voldoen aan die nuwe vereistes wat uit die magtiging voortspruit.

(12)Die maatreëls waarvoor hierdie Regulasie voorsiening maak, is in ooreenstemming met die mening van die Staande Komitee vir Plante, Diere, Voedsel en Voedsel,

HET HIERDIE REGULASIE AANGENEEM:

Artikel 1

Magtiging

Die stof wat in die aanhangsel gespesifiseer word, wat aan die bymiddelkategorie 'sensoriese bymiddels' en tot die funksionele groep 'geurmiddels' behoort, word as voeradditief in dierevoeding gemagtig, onderhewig aan die voorwaardes in daardie aanhangsel neergelê.

Artikel 2

Oorgangsmaatreëls

1. Die stof gespesifiseer in die aanhangsel en voormengsels wat hierdie stof bevat, wat voor 2 November 2022 geproduseer en gemerk is in ooreenstemming met die reëls wat voor 2 Mei 2022 van toepassing is, mag voortgaan om op die mark geplaas en gebruik te word totdat die bestaande voorraad uitgeput is.

2. Saamgestelde voer en voermateriaal wat die stof soos gespesifiseer in die Bylae bevat, wat voor 2 Mei 2023 geproduseer en gemerk is in ooreenstemming met die reëls wat voor 2 Mei 2022 van toepassing is, mag voortgaan om op die mark geplaas en gebruik te word totdat die bestaande voorraad is uitgeput as hulle vir voedselproduserende diere bedoel is.

3. Saamgestelde voer en voermateriaal wat die stof soos gespesifiseer in die Bylae bevat, wat voor 2 Mei 2024 geproduseer en gemerk is in ooreenstemming met die reëls wat voor 2 Mei 2022 van toepassing is, mag voortgaan om op die mark geplaas en gebruik te word totdat die bestaande voorraad is uitgeput as hulle bedoel is vir nie-voedselproduserende diere.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Hierdie Regulasie tree in werking op die twintigste dag na die van sy publikasie in die Publicatie Blaar van die Europese Unie.

Hierdie verordening is verbindend in sy geheel en is direk van toepassing in alle lidlande.

Gedoen te Brussel, 1 Maart 2022.

Vir die Kommissie

Die president

Ursula VON DER LEYEN


Warm kategorieë