Tots els pobles
EN

Notícies de la indústria

Inici> Notícies > Notícies de la indústria

L'oli essencial de baies de litsea (oli essencial de baies de litsea) com a additiu alimentari per a alguns animals està aprovat per la UE

Hora de publicació: 2022-07-06 Vist: 137

Oli essencial de Litsea Cubeba

Segons el Diari Oficial de la Unió Europea, el 12 d'abril de 2022, la Comissió Europea va emetre el Reglament (UE) núm. 2022/593, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1831/2003 del Parlament Europeu i del Consell, aprovació de l'oli essencial de baies de llenya (oli essencial de baies de litsea) com a additiu alimentari per a alguns animals.

D'acord amb les condicions que estableix l'annex, aquest additiu està autoritzat com a additiu animal en la categoria "Additius sensorials" i el grup funcional "Compostos aromatizants". La data de finalització de l'autorització és el 2 de maig de 2032. Aquest Reglament entrarà en vigor el vintè dia des de la data de promulgació.

Hunan Nuoz Biological Technology Co., Ltd. ha desenvolupat el compost d'inclusió d'oli essencial de baies de litsea, que ha completat la prova amb animals en porcs, i l'efecte és molt bo. És un additiu per a l'alimentació animal d'alta qualitat.

S'adjunta el text complet del Diari Oficial de la Unió Europea

REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2022/593 DE LA COMISSIÓ

de l'1 de març de 2022

relatiu a l'autorització de l'oli essencial de baies de llenya com a additiu alimentari per a determinades espècies animals

(Text rellevant per a l'EEE)

LA COMISSIÓ EUROPEA,

Vist el Tractat de Funcionament de la Unió Europea,

Visto el Reglament (CE) núm. 1831/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2003, relatiu als additius per a l'ús en l'alimentació animal (1), i en particular l'article 9, apartat 2,

Considerant que:

(1)El Reglament (CE) núm. 1831/2003 preveu l'autorització d'additius per a l'ús en alimentació animal i els motius i els procediments per a la concessió d'aquesta autorització. L'article 10, apartat 2, d'aquest Reglament preveu la reavaluació dels additius autoritzats d'acord amb la Directiva 70/524/CEE del Consell. 

(2)L'oli essencial de baies de Litsea es va autoritzar sense límit de temps d'acord amb la Directiva 70/524/CEE com a additiu per a pinsos per a totes les espècies animals. Aquest additiu va ser inscrit posteriorment al Registre d'additius per a pinsos com a producte existent, d'acord amb l'article 10, apartat 1, lletra b), del Reglament (CE) núm. 1831/2003.

(3)D'acord amb l'article 10, apartat 2, del Reglament (CE) núm. 1831/2003, conjuntament amb l'article 7 del mateix, es va presentar una sol·licitud per a la reavaluació de l'oli essencial de baies de llenya per a totes les espècies animals.

(4)El sol·licitant va sol·licitar la classificació de l'additiu en la categoria d'additius «additius sensorials» i en el grup funcional «compostos aromatizants». Aquesta sol·licitud anava acompanyada de les dades i documents exigits en virtut de l'article 7, apartat 3, del Reglament (CE) núm. 1831/2003.

(5)El sol·licitant va sol·licitar l'autorització de l'oli essencial de baies de litsea també per al seu ús en aigua per beure. No obstant això, el Reglament (CE) núm. 1831/2003 no permet l'autorització de "compostos aromatitzants" per utilitzar-los en aigua de consum. Per tant, no s'ha de permetre l'ús d'oli essencial de baies de llenya en aigua per beure.

(6)L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària ("l'Autoritat") va concloure en el seu dictamen de 5 de maig de 2021 (3) que, en les condicions d'ús proposades, l'oli essencial de baies de llenya no tingui efectes adversos sobre la salut animal, la salut del consumidor o el medi ambient. L'Autoritat també va concloure que l'oli essencial de baies de litsea s'ha de considerar com a irritant per a la pell i els ulls, i com a sensibilitzant de la pell i de les vies respiratòries. Per tant, la Comissió considera que s'han d'adoptar les mesures de protecció adequades per prevenir efectes adversos sobre la salut humana, en particular pel que fa als usuaris de l'additiu.

(7)L'Autoritat va concloure, a més, que l'oli essencial de baies de litsea és reconegut per donar sabor als aliments i la seva funció en els pinsos seria essencialment la mateixa que la dels aliments. Per tant, no es considera necessària cap demostració més d'eficàcia. L'Autoritat també ha verificat l'informe sobre els mètodes d'anàlisi de l'additiu en pinsos presentat pel laboratori de referència creat pel Reglament (CE) núm. 1831/2003.

(8)L'avaluació de l'oli essencial de baies de llenya mostra que es compleixen les condicions per a l'autorització, tal com preveu l'article 5 del Reglament (CE) núm. 1831/2003. En conseqüència, l'ús d'aquesta substància s'ha d'autoritzar tal com s'especifica a l'annex d'aquest Reglament.

(9)S'han de preveure determinades condicions per permetre un millor control. En particular, s'ha d'indicar un contingut recomanat a l'etiqueta dels additius per a pinsos. Quan es superi aquest contingut, s'ha d'indicar certa informació a l'etiqueta de les premescles.

(10)El fet que l'oli essencial de baies de llenya no estigui autoritzat per al seu ús com a aromatitzant en aigua per beure, no impedeix el seu ús en pinsos compostos que s'administren a través de l'aigua.

(11)Atès que les raons de seguretat no requereixen l'aplicació immediata de les modificacions de les condicions d'autorització de la substància en qüestió, convé concedir un període transitori perquè les parts interessades es preparin per complir els nous requisits derivats de l'autorització.

(12)Les mesures previstes en aquest Reglament s'ajusten al dictamen del Comitè permanent de plantes, animals, aliments i pinsos,

HA ADOPtat AQUEST REGLAMENT:

Article 1

Autorització

La substància especificada a l'annex, que pertany a la categoria d'additius «additius sensorials» i al grup funcional «compostos aromatizants», està autoritzada com a additiu per a pinsos en l'alimentació animal, amb les condicions establertes en aquest annex.

Article 2

Mesures transitòries

1. La substància especificada a l'annex i les premescles que continguin aquesta substància, produïdes i etiquetades abans del 2 de novembre de 2022 d'acord amb les normes aplicables abans del 2 de maig de 2022, es poden continuar posant al mercat i utilitzant-se fins que s'esgotin les existències existents.

2. Els pinsos compostos i les matèries per a pinsos que continguin la substància tal com s'especifica a l'annex, que es produeixin i s'etiquetin abans del 2 de maig de 2023 d'acord amb les normes aplicables abans del 2 de maig de 2022, es poden continuar posant al mercat i utilitzant-se fins que s'hagin acabat les existències existents. s'esgoten si estan destinats a animals productors d'aliments.

3. Els pinsos compostos i les matèries per a pinsos que continguin la substància tal com s'especifica a l'annex, que es produeixin i s'etiquetin abans del 2 de maig de 2024 d'acord amb les normes aplicables abans del 2 de maig de 2022, es podran continuar posant al mercat i utilitzant-se fins que s'hagin acabat les existències existents. s'esgoten si estan destinats a animals no productors d'aliments.

Article 3

Entrada en vigor

El present Reglament entrarà en vigor el vint dia següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.

Aquest Reglament serà obligatori en tots els seus elements i directament aplicable a tots els estats membres.

Fet a Brussel·les, l'1 de març de 2022.

Per la Comissió

El president

Ursula VON DER LEYEN


Categories populars