pob Categori
EN

Newyddion diwydiant

Hafan> Newyddion > Newyddion diwydiant

Mae olew hanfodol aeron Litsea (olew hanfodol aeron litsea) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer rhai anifeiliaid yn cael ei gymeradwyo gan yr UE

Amser Cyhoeddi: 2022-07-06 Views: 126

Olew hanfodol Litsea Cubeba

Yn ôl Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, ar Ebrill 12, 2022, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd Reoliad (UE) Rhif 2022/593, yn unol â Rheoliad (EC) Rhif 1831/2003 Senedd Ewrop a'r Cyngor, cymeradwyo olew hanfodol litsea berry (litsea berry essential oil) fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer rhai anifeiliaid.

Yn ôl yr amodau a nodir yn yr atodiad, mae'r ychwanegyn hwn wedi'i awdurdodi fel ychwanegyn anifeiliaid o dan y categori "Ychwanegion Synhwyraidd" a'r grŵp swyddogaethol "Cyfansoddion Blasu". Dyddiad gorffen yr awdurdodiad yw Mai 2, 2032. Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar yr ugeinfed diwrnod o'r dyddiad cyhoeddi.

Mae Hunan Nuoz Biological Technology Co, Ltd wedi datblygu'r cyfansawdd cynhwysiant o olew hanfodol aeron litsea, sydd wedi cwblhau'r prawf anifeiliaid ar foch, ac mae'r effaith yn dda iawn. Mae'n ychwanegyn bwyd anifeiliaid o ansawdd uchel.

Mae testun llawn Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ynghlwm

Y COMISIWN SY'N GWEITHREDU RHEOLIAD (EU) 2022/593

o 1 Mawrth 2022

ynghylch awdurdodi olew hanfodol aeron litsea fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer rhai rhywogaethau anifeiliaid

(Testun sy'n berthnasol i'r AEE)

Y COMISIWN EWROPEAIDD,

O ystyried y Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd,

Gan roi sylw i Reoliad (EC) Rhif 1831/2003 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 22 Medi 2003 ar ychwanegion i'w defnyddio mewn maethiad anifeiliaid (1), ac yn benodol Erthygl 9(2) ohoni,

tra bod:

(1)Mae Rheoliad (EC) Rhif 1831/2003 yn darparu ar gyfer awdurdodi ychwanegion i'w defnyddio mewn maethiad anifeiliaid ac ar gyfer y seiliau a'r gweithdrefnau ar gyfer rhoi awdurdodiad o'r fath. Mae erthygl 10(2) o'r Rheoliad hwnnw yn darparu ar gyfer ailwerthuso ychwanegion a awdurdodwyd yn unol â Chyfarwyddeb y Cyngor 70/524/EEC 

(2)Awdurdodwyd olew hanfodol aeron Litsea heb derfyn amser yn unol â Chyfarwyddeb 70/524/EEC fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid ar gyfer pob rhywogaeth o anifeiliaid. Cofnodwyd yr ychwanegyn hwn wedyn yn y Gofrestr o ychwanegion bwyd anifeiliaid fel cynnyrch presennol, yn unol ag Erthygl 10(1)(b) o Reoliad (EC) Rhif 1831/2003.

(3)Yn unol ag Erthygl 10(2) o Reoliad (EC) Rhif 1831/2003 ar y cyd ag Erthygl 7 ohono, cyflwynwyd cais i ailwerthuso olew hanfodol aeron litsea ar gyfer pob rhywogaeth o anifeiliaid.

(4)Gofynnodd yr ymgeisydd i'r ychwanegyn gael ei ddosbarthu yn y categori ychwanegyn 'adchwanegion synhwyraidd' ac yn y grŵp swyddogaethol 'cyfansoddion cyflasyn'. Cyflwynwyd y manylion a'r dogfennau sy'n ofynnol o dan Erthygl 7(3) o Reoliad (CE) Rhif 1831/2003 gyda'r cais hwnnw.

(5)Gofynnodd yr ymgeisydd i olew hanfodol litsea berry gael ei awdurdodi hefyd i'w ddefnyddio mewn dŵr i'w yfed. Fodd bynnag, nid yw Rheoliad (CE) Rhif 1831/2003 yn caniatáu awdurdodi 'cyfansoddion cyflasyn' i'w defnyddio mewn dŵr i'w yfed. Felly, ni ddylid caniatáu defnyddio olew hanfodol aeron litsea mewn dŵr i'w yfed.

(6)Daeth Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ('yr Awdurdod') i ben yn ei farn ar 5 Mai 2021 (3) nad yw olew hanfodol litsea berry, o dan yr amodau defnydd arfaethedig, yn cael effeithiau andwyol ar iechyd anifeiliaid, iechyd defnyddwyr na'r amgylchedd. Daeth yr Awdurdod i'r casgliad hefyd y dylid ystyried bod olew hanfodol aeron litsea yn llidus i'r croen a'r llygaid, ac fel sensiteiddiwr croen ac anadlol. Felly, mae'r Comisiwn o'r farn y dylid cymryd mesurau amddiffynnol priodol i atal effeithiau andwyol ar iechyd pobl, yn enwedig o ran defnyddwyr yr ychwanegyn.

(7)Daeth yr Awdurdod i'r casgliad ymhellach y cydnabyddir bod olew hanfodol litsea berry yn blasu bwyd ac y byddai ei swyddogaeth mewn porthiant yn ei hanfod yr un peth â'r hyn a geir mewn bwyd. Felly, ni fernir bod angen unrhyw ddangosiad pellach o effeithiolrwydd. Cadarnhaodd yr Awdurdod hefyd yr adroddiad ar ddulliau dadansoddi'r ychwanegyn bwyd anifeiliaid mewn bwyd anifeiliaid a gyflwynwyd gan y Labordy Cyfeirio a sefydlwyd gan Reoliad (CE) Rhif 1831/2003.

(8)Mae'r asesiad o olew hanfodol aeron litsea yn dangos bod yr amodau ar gyfer awdurdodi, fel y darperir ar eu cyfer yn Erthygl 5 o Reoliad (EC) Rhif 1831/2003, wedi'u bodloni. Yn unol â hynny, dylid awdurdodi defnyddio'r sylwedd hwn fel y nodir yn yr Atodiad i'r Rheoliad hwn.

(9)Dylid darparu ar gyfer rhai amodau er mwyn caniatáu gwell rheolaeth. Yn benodol, dylid nodi cynnwys a argymhellir ar label yr ychwanegion bwyd anifeiliaid. Os eir y tu hwnt i gynnwys o'r fath, dylid nodi gwybodaeth benodol ar label rhag-gymysgeddau.

(10)Nid yw'r ffaith nad yw olew hanfodol aeron litsea wedi'i awdurdodi i'w ddefnyddio fel cyflasyn mewn dŵr i'w yfed, yn atal ei ddefnyddio mewn porthiant cyfansawdd a weinyddir trwy ddŵr.

(11)Gan nad yw rhesymau diogelwch yn gofyn am gymhwyso'r addasiadau i amodau awdurdodi'r sylwedd dan sylw ar unwaith, mae'n briodol caniatáu cyfnod trosiannol i bartïon â diddordeb baratoi eu hunain i fodloni'r gofynion newydd sy'n deillio o'r awdurdodiad.

(12)Mae'r mesurau y darperir ar eu cyfer yn y Rheoliad hwn yn unol â barn y Pwyllgor Sefydlog ar Blanhigion, Anifeiliaid, Bwyd a Bwyd Anifeiliaid,

WEDI MABWYSIADU'R RHEOLIAD HWN:

Erthygl 1

Awdurdodi

Mae'r sylwedd a bennir yn yr Atodiad, sy'n perthyn i'r categori ychwanegyn 'adchwanegion synhwyraidd' ac i'r grŵp swyddogaethol 'cyfansoddion cyflasyn', wedi'i awdurdodi fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid mewn maethiad anifeiliaid, yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir yn yr Atodiad hwnnw.

Erthygl 2

Mesurau trosiannol

1. Caniateir i'r sylwedd a bennir yn yr Atodiad a rhag-gymysgeddau sy'n cynnwys y sylwedd hwn, a gynhyrchir ac a labelir cyn 2 Tachwedd 2022 yn unol â'r rheolau sy'n gymwys cyn 2 Mai 2022, barhau i gael eu rhoi ar y farchnad a'u defnyddio hyd nes y bydd y stociau presennol wedi dod i ben.

2. Caniateir parhau i roi ar y farchnad porthiant cyfansawdd a deunyddiau bwyd anifeiliaid sy'n cynnwys y sylwedd a bennir yn yr Atodiad, a gynhyrchir ac a labelir cyn 2 Mai 2023 yn unol â'r rheolau sy'n gymwys cyn 2 Mai 2022 a'u defnyddio hyd nes y bydd y stociau presennol wedi'u gosod. wedi blino'n lân os ydynt wedi'u bwriadu ar gyfer anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd.

3. Caniateir i borthiant cyfansawdd a deunyddiau bwyd anifeiliaid sy'n cynnwys y sylwedd fel a bennir yn yr Atodiad, ac sy'n cael eu cynhyrchu a'u labelu cyn 2 Mai 2024 yn unol â'r rheolau sy'n gymwys cyn 2 Mai 2022, barhau i gael eu rhoi ar y farchnad a'u defnyddio hyd nes bod y stociau presennol wedi'u gosod. wedi blino'n lân os ydynt wedi'u bwriadu ar gyfer anifeiliaid nad ydynt yn cynhyrchu bwyd.

Erthygl 3

Dod i rym

Daw'r Rheoliad hwn i rym ar yr ugeinfed diwrnod ar ôl ei gyhoeddi yn y Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd y Rheoliad hwn yn gyfrwymol yn ei gyfanrwydd ac yn uniongyrchol gymwys i bob Aelod-wladwriaeth.

Wedi'i wneud ym Mrwsel, 1 Mawrth 2022.

Ar gyfer y Comisiwn

Y Llywydd

Ursula VON DER LEYEN


Categorïau poeth