All Categories
EN

Industry News

Thús> Nijs > Industry News

Litsea berry essensjele oalje (litsea berry essensjele oalje) oalje) as feedaddityf foar guon bisten is goedkard troch EU

Publisytiid: 2022-07-06 Views: 135

Litsea Cubeba essensjele oalje

Neffens it Offisjele Journal fan 'e Jeropeeske Uny hat de Jeropeeske Kommisje op 12 april 2022 Feroardering (EU) nr. 2022/593 útjûn, yn oerienstimming mei Regeling (EC) nr. goedkarring litsea berry essensjele oalje (litsea berry essensjele oalje) oalje) as feed additief foar guon bisten.

Neffens de betingsten yn 'e bylage is dit additief autorisearre as in diertafoeging ûnder de kategory "Sensoryske additieven" en de funksjonele groep "Smaakstoffen". De eindatum fan de machtiging is 2 maaie 2032. Dit Reglemint treedt yn op de tweintichste dei fan de datum fan útkundiging.

Hunan Nuoz Biological Technology Co., Ltd. hat de ynklúzjeferbining fan litsea berry essensjele oalje ûntwikkele, dy't de diertest op bargen hat foltôge, en it effekt is heul goed. It is in heechweardich additieven foar dierfoer.

De folsleine tekst fan it Offisjele Journal fan de Europeeske Uny is taheakke

KOMMISSJE IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/593

fan 1 maart 2022

oangeande de autorisaasje fan essensjele oalje fan litsea bessen as feedadditief foar bepaalde bistesoarten

(Tekst mei EER-relevânsje)

DE EUROPESKE KOMMISJE,

Mei it each op it Ferdrach oangeande de wurking fan 'e Jeropeeske Uny,

1831/2003 fan it Europeesk Parlemint en de Ried fan 22 septimber 2003 oangeande tafoegings foar gebrûk yn dierfieding (1), en yn it bysûnder kêst 9, lid 2, dêrfan,

As:

(1)Feroardering (EG) nr. 1831/2003 soarget foar de autorisaasje fan tafoegings foar gebrûk yn dierfieding en foar de redenen en prosedueres foar it jaan fan sa'n autorisaasje. Kêst 10, lid 2, fan dy regeling soarget foar de op 'e nij evaluaasje fan tafoegings dy't autorisearre binne op grûn fan Rjochtline 70/524/EEG 

(2)Litsea berry essinsjele oalje waard autorisearre sûnder in tiid limyt yn oerienstimming mei rjochtline 70/524 / EEG as feed additief foar alle bistesoarten. Dit tafoegingsmiddel waard dêrnei ynskreaun yn it register fan fiedingsadditieven as besteand produkt, yn oerienstimming mei kêst 10(1)(b) fan Feroardering (EG) No 1831/2003.

(3)Yn oerienstimming mei kêst 10, lid 2, fan Feroardering (EG) nr. 1831/2003 yn gearhing mei kêst 7 dêrfan is in oanfraach yntsjinne foar de op 'e nij evaluaasje fan essensjele oalje fan litseaberry foar alle bistesoarten.

(4)De oanfreger frege om it tafoegings te klassifisearjen yn 'e tafoegingskategory 'sensory additieven' en yn 'e funksjonele groep 'smaakstoffen'. Dy oanfraach waard begelaat troch de gegevens en dokuminten fereaske ûnder kêst 7, lid 3, fan Feroardering (EG) nr. 1831/2003.

(5)De oanfreger frege litsea berry essensjele oalje om ek autorisearre te wurden foar gebrûk yn wetter om te drinken. Feroardering (EG) nr. 1831/2003 lit de autorisaasje fan 'smaakstoffen' lykwols net ta foar gebrûk yn drinkwetter. Dêrom moat it gebrûk fan essensjele oalje fan litsea berry yn wetter foar drinken net tastien wurde.

(6)De European Food Safety Authority ('de Autoriteit') konkludearre yn har advys fan 5 maaie 2021 (3) dat, ûnder de foarnommen betingsten fan gebrûk litsea berry essinsjele oalje hat gjin neidielige effekten op bist sûnens, konsumint sûnens of it miljeu. De Autoriteit konkludearre ek dat litsea berry essensjele oalje moat wurde beskôge as irriterend foar hûd en eagen, en as in hûd- en respiratory sensibilisator. Dêrom fynt de Kommisje dat passende beskermjende maatregels moatte wurde nommen om negative effekten op minsklike sûnens te foarkommen, yn it bysûnder wat de brûkers fan it additief oanbelanget.

(7)De Autoriteit konkludearre fierder dat litsea berry essensjele oalje erkend wurdt om iten op smaak te bringen en dat syn funksje yn feed yn essinsje itselde soe wêze as dy yn iten. Dêrom wurdt gjin fierdere demonstraasje fan effektiviteit achte nedich. De Autoriteit ferifiearre ek it rapport oer de analysemetoaden fan it fiedaddityf yn fied yntsjinne troch it Referinsjelaboratoarium oprjochte troch Feroardering (EC) No 1831/2003.

(8)De beoardieling fan essensjele oalje fan litseaberry lit sjen dat de betingsten foar autorisaasje, lykas bepaald yn kêst 5 fan Feroardering (EG) nr. 1831/2003, foldien binne. Dêrom moat it gebrûk fan dizze stof autorisearre wurde lykas spesifisearre yn 'e bylage by dizze regeling.

(9)Der moatte beskate betingsten foarsjoen wurde om bettere kontrôle mooglik te meitsjen. Benammen in oanrikkemandearre ynhâld moat oanjûn wurde op it etiket fan 'e feedadditiven. As sa'n ynhâld wurdt oerskreden, moatte bepaalde ynformaasje wurde oanjûn op it etiket fan premixtures.

(10)It feit dat litsea berry essensjele oalje net autorisearre is foar gebrûk as smaakmiddel yn wetter foar drinken, slút it gebrûk net út yn gearstalde feed dat fia wetter wurdt administreare.

(11)Om't feiligensredenen de direkte tapassing fan 'e wizigingen oan' e autorisaasjebetingsten fan 'e oanbelangjende stof net fereaskje, is it passend om in oergongsperioade ta te stean foar belangstellende partijen om har ta te rieden om te foldwaan oan' e nije easken dy't fuortkomme út 'e autorisaasje.

(12)De maatregels foarsjoen yn dizze regeling binne yn oerienstimming mei it advys fan it Permaninte Komitee foar Planten, Dieren, Iten en Feed,

HAS DIT REGELING FAN FAN:

Artikel 1

Machtiging

De yn 'e bylage oantsjutte stof, dy't heart ta de tafoegingskategory 'sensory additieven' en ta de funksjonele groep 'smaakstoffen', is autorisearre as fiedingsadditief yn dierfieding, ûnder de betingsten fêstlein yn dy bylage.

Artikel 2

Oergongsmaatregels

1. De stof spesifisearre yn 'e bylage en foarmingen dy't dizze stof befetsje, dy't foar 2 novimber 2022 binne produsearre en etiketteare yn oerienstimming mei de regels dy't jilde foar 2 maaie 2022, kinne op 'e merk wurde pleatst en brûkt wurde oant de besteande foarrieden útput binne.

2. Gearstallings- en fiedingsmaterialen dy't de stof befetsje lykas spesifisearre yn 'e bylage, dy't foar 2 maaie 2023 binne produsearre en etiketteare yn oerienstimming mei de regels dy't jilde foar 2 maaie 2022, meie op 'e merke bliuwe en brûkt wurde oant de besteande foarrieden binne útput as se bedoeld binne foar itenprodusearjende bisten.

3. Gearstallings- en fiedingsmaterialen dy't de stof befetsje lykas spesifisearre yn 'e bylage, dy't foar 2 maaie 2024 binne produsearre en etiketteare yn oerienstimming mei de regels dy't jilde foar 2 maaie 2022, meie op 'e merke bliuwe en brûkt wurde oant de besteande foarrieden binne útput as se bedoeld binne foar bisten dy't net it iten produsearje.

Artikel 3

Yn wurking

Dizze regeling treedt yn op de tweintichste dei nei dy fan har publikaasje yn 'e Offisjele Journal fan de Europeeske Uny.

Dizze verordening is ferbinend yn al har ûnderdielen en is direkt fan tapassing yn alle lidsteaten.

Dien te Brussel, 1 maart 2022.

Foar de Kommisje

De presidint

Ursula VON DER LEYEN


Hot kategoryen