Gach Catagóirí
EN

Tionscal Nuacht

Baile> Nuacht > Tionscal Nuacht

Tá ola riachtanach sméar litsea (ola riachtanach litsea berry)) mar bhreiseán beatha do roinnt ainmhithe ceadaithe ag an AE

Am Foilsithe: 2022-07-06 Tuairimí: 127

Ola riachtanach Litsea Cubeba

De réir Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, an 12 Aibreán 2022, d’eisigh an Coimisiún Eorpach Rialachán (AE) Uimh. 2022/593, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. ola riachtanach litsea berry (ola riachtanach litsea berry) a cheadú mar bhreiseán beatha do roinnt ainmhithe.

De réir na gcoinníollacha atá leagtha amach san iarscríbhinn, tá an breiseán seo údaraithe mar bhreiseán ainmhithe faoin gcatagóir "Breiseáin Céadfach" agus faoin ngrúpa feidhme "Comhdhúile Blais". Is é an 2 Bealtaine, 2032, dáta deiridh an údaraithe. Gabhfaidh éifeacht leis na Rialacháin seo an fichiú lá ó dháta an fhógairt.

D'fhorbair Hunan Nuoz Biological Technology Co., Ltd an cumaisc chuimsithe de ola riachtanach litsea berry, a chríochnaigh an tástáil ainmhithe ar mhuca, agus tá an éifeacht an-mhaith. Is breiseán beatha ainmhithe ardchaighdeáin é.

Tá téacs iomlán Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh i gceangal leis seo

RIALACHÁN CUR CHUN CINN AN CHOIMISIÚIN (AE) 2022/593

den 1 Márta 2022

maidir le húdarú ola riachtanach sméar litsea mar bhreiseán beatha do speicis áirithe ainmhithe

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir le breiseáin a úsáidtear i gcothú ainmhithe (1), agus go háirithe Airteagal 9(2) de,

De bharr an méid:

(1)1831/2003 maidir le húdarú breiseán lena n-úsáid i gcothú ainmhithe agus maidir leis na forais agus na nósanna imeachta chun údarú den sórt sin a dheonú. Foráiltear le hAirteagal 10(2) den Rialachán sin d’athmheastóireacht ar bhreiseáin arna n-údarú de bhun Threoir 70/524/CEE ón gComhairle 

(2)Údaraíodh ola riachtanach sméar litsea gan teorainn ama i gcomhréir le Treoir 70/524/CEE mar bhreiseán beatha do gach speiceas ainmhí. Cláraíodh an breiseán seo ina dhiaidh sin i gClár na mbreiseán beatha mar tháirge atá ann cheana, i gcomhréir le hAirteagal 10(1)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003.

(3)I gcomhréir le hAirteagal 10(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 i gcomhar le hAirteagal 7 de, cuireadh isteach iarratas ar athmheastóireacht ar ola riachtanach sméar litsea do gach speiceas ainmhí.

(4)D'iarr an t-iarratasóir go ndéanfaí an breiseán a aicmiú sa chatagóir breiseán 'breiseáin céadfacha' agus sa ghrúpa feidhme 'comhdhúile blaistithe'. Bhí na sonraí agus na doiciméid a cheanglaítear faoi Airteagal 7(3) de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ag gabháil leis an iarratas sin.

(5)D'iarr an t-iarratasóir ar ola riachtanach sméar litsea a údarú freisin lena húsáid in uisce le hól. Mar sin féin, ní cheadaíonn Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 údarú do 'chomhdhúile blaistithe' lena n-úsáid in uisce lena n-ól. Dá bhrí sin, níor cheart úsáid a bhaint as ola riachtanach sméar litsea in uisce le hól.

(6)Chríochnaigh an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia ('an tÚdarás') ina thuairim an 5 Bealtaine 2021 (3) nach mbeidh drochthionchar ag ola riachtanach litsea berry ar shláinte ainmhithe, ar shláinte tomhaltóirí ná ar an gcomhshaol faoi na coinníollacha úsáide atá beartaithe. Tháinig an tÚdarás ar an gconclúid freisin gur cheart a mheas gur cheart ola riachtanach sméar litsea a bheith greannach don chraiceann agus do na súile, agus mar íogróir craicinn agus riospráide. Dá bhrí sin, measann an Coimisiún gur cheart bearta cosanta iomchuí a ghlacadh chun éifeachtaí díobhálacha ar shláinte an duine a chosc, go háirithe maidir le húsáideoirí an bhreiseáin.

(7)Ina theannta sin, bhain an tÚdarás de thátal as go n-aithnítear ola riachtanach sméar litsea chun bia a bhlaistiú agus go mbeadh a feidhm i mbeatha go bunúsach mar an gcéanna leis an bhfeidhm atá i mbia. Dá bhrí sin, ní mheastar gur gá a thuilleadh éifeachtúlachta a léiriú. D’fhíoraigh an tÚdarás freisin an tuarascáil ar na modhanna anailíse ar an mbreiseán beatha i mbeatha a thíolaic an tSaotharlann Tagartha a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003.

(8)Léiríonn an measúnú ar ola riachtanach sméar litsea go bhfuil na coinníollacha údaraithe, dá bhforáiltear in Airteagal 5 de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003, á gcomhlíonadh. Dá réir sin, ba cheart úsáid na substainte seo a údarú mar a shonraítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

(9)Ba cheart foráil a dhéanamh do choinníollacha áirithe chun rialú níos fearr a cheadú. Go háirithe, ba cheart ábhar molta a chur in iúl ar lipéad na mbreiseán beatha. I gcás ina sáraítear ábhar den sórt sin, ba cheart faisnéis áirithe a léiriú ar lipéad na réamh-mheascáin.

(10)Toisc nach bhfuil ola riachtanach sméar litsea údaraithe lena húsáid mar bhlastán in uisce lena n-ól, ní chuireann sé bac ar í a úsáid i mbeathú cumaisc a riartar trí uisce.

(11)Ós rud é nach gá na modhnuithe ar choinníollacha údaraithe na substainte lena mbaineann a chur i bhfeidhm láithreach ar chúiseanna sábháilteachta, is iomchuí idirthréimhse a cheadú do pháirtithe leasmhara iad féin a ullmhú chun na ceanglais nua a eascraíonn as an údarú a chomhlíonadh.

(12)Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Údarú

Tá an tsubstaint a shonraítear san Iarscríbhinn, a bhaineann leis an gcatagóir breiseán ‘breiseáin céadfacha’ agus leis an ngrúpa feidhme ‘comhdhúile blaistithe’, údaraithe mar bhreiseán beatha i gcothú ainmhithe, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Iarscríbhinn sin.

Airteagal 2

Bearta idirthréimhseacha

1. Féadfar leanúint den tsubstaint a shonraítear san Iarscríbhinn agus na réamh-mheascáin ina bhfuil an tsubstaint seo, a tháirgtear agus a lipéadaítear roimh an 2 Samhain 2022 i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme roimh an 2 Bealtaine 2022 a chur ar an margadh agus a úsáid go dtí go mbeidh na stoic atá ann cheana ídithe.

2.  Maidir le beatha dhlúth agus ábhair bheatha ina bhfuil an tsubstaint mar a shonraítear san Iarscríbhinn, a tháirgtear agus a lipéadaítear roimh an 2 Bealtaine 2023 i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme roimh an 2 Bealtaine 2022, féadfar leanúint dá gcur ar an margadh agus a úsáid go dtí go mbeidh na stoic atá ann cheana ann. ídithe má tá siad ceaptha le haghaidh bia-ainmhithe.

3.  Féadfar leanúint de bheatha dhlúth agus d’ábhair bheatha ina bhfuil an tsubstaint mar a shonraítear san Iarscríbhinn, a tháirgtear agus a lipéadaítear roimh an 2 Bealtaine 2024 i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme roimh an 2 Bealtaine 2022 a chur ar an margadh agus a úsáid go dtí go mbeidh na stoic atá ann cheana ann. ídithe má tá siad ceaptha le haghaidh ainmhithe nach bia-ainmhithe iad.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an bhfichiú lá tar éis lá a fhoilsithe sa Rialachán seo Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 1 Márta 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


Catagóirí te