Allir flokkar
EN

Iðnaður Fréttir

Heim> Fréttir > Iðnaður Fréttir

Litsea berry ilmkjarnaolía (litsea berry ilmkjarnaolía) olía) sem fóðuraukefni fyrir sum dýr er samþykkt af ESB

Útgáfutími: 2022-07-06 Views: 140

Litsea Cubeba ilmkjarnaolía

Samkvæmt Stjórnartíðindum Evrópusambandsins gaf framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 12. apríl 2022 út reglugerð (ESB) nr. 2022/593, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003, að samþykkja litsea berry ilmkjarnaolíu (litsea berry ilmkjarnaolía) olíu) sem fóðuraukefni fyrir sum dýr.

Samkvæmt þeim skilyrðum sem sett eru fram í viðaukanum er þetta aukefni leyft sem dýraaukefni í flokknum „Synfræðileg aukefni“ og virka hópinn „Brógefni“. Lokadagur heimildar er 2. maí 2032. Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi frá birtingardegi.

Hunan Nuoz Biological Technology Co., Ltd. hefur þróað innihaldsefnasamband litsea berja ilmkjarnaolíu, sem hefur lokið dýraprófinu á svínum, og áhrifin eru mjög góð. Það er hágæða dýrafóðuraukefni.

Fullur texti Stjórnartíðinda Evrópusambandsins fylgir með

FRAMKVÆMDARREGLUN FRAMKVÆMDASTJÓRNINNAR (ESB) 2022/593

frá 1. mars 2022

um leyfi fyrir ilmkjarnaolíu úr litsjávarberjum sem fóðuraukefni fyrir tilteknar dýrategundir

(Texti sem skiptir máli fyrir EES)

FRAMKVÆMDASTJÓRN Evrópusambandsins,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfsemi Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 frá 22. september 2003 um aukefni til notkunar í dýrafóður. (1)og einkum 9. mgr. 2. gr.

Þar sem:

(1)Reglugerð (EB) nr. 1831/2003 kveður á um leyfi fyrir aukefnum til notkunar í fóður og um ástæður og málsmeðferð fyrir veitingu slíks leyfis. Í 10. mgr. 2. gr. þeirrar reglugerðar er kveðið á um endurmat á aukefnum sem eru leyfð samkvæmt tilskipun ráðsins 70/524/EBE 

(2)Litsea berja ilmkjarnaolía var leyfð án tímamarka í samræmi við tilskipun 70/524/EBE sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir. Þetta aukefni var síðan skráð í skrá yfir fóðuraukefni sem fyrirliggjandi vara, í samræmi við b-lið 10. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

(3)Í samræmi við 10. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 ásamt 7. gr. hennar, var lögð fram umsókn um endurmat á ilmkjarnaolíu úr litsjávarberjum fyrir allar dýrategundir.

(4)Kærandi óskaði eftir því að aukefnið yrði flokkað í aukefnaflokkinn „skynaukefni“ og í virka hópinn „bragðefnasambönd“. Þeirri umsókn fylgdu þær upplýsingar og skjöl sem krafist er samkvæmt 7. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003.

(5)Kærandi fór fram á að litsea berry ilmkjarnaolía yrði einnig leyfð til notkunar í drykkjarvatni. Hins vegar leyfir reglugerð (EB) nr. 1831/2003 ekki leyfi fyrir „bragðefnasamböndum“ til notkunar í drykkjarvatni. Því ætti ekki að leyfa notkun litsea berja ilmkjarnaolíu í vatni til drykkjar.

(6)Matvælaöryggisstofnun Evrópu („stofnunin“) komst að niðurstöðu í áliti sínu frá 5. maí 2021 (3) að við fyrirhuguð notkunarskilyrði hafi litsea berry ilmkjarnaolía ekki skaðleg áhrif á heilsu dýra, neytenda eða umhverfið. Eftirlitsstofnunin komst einnig að þeirri niðurstöðu að litsea berja ilmkjarnaolía ætti að teljast ertandi fyrir húð og augu og sem næmi fyrir húð og öndunarfærum. Þess vegna telur framkvæmdastjórnin að gera ætti viðeigandi verndarráðstafanir til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á heilsu manna, einkum að því er varðar notendur aukefnisins.

(7)Eftirlitsstofnunin komst enn að þeirri niðurstöðu að litsea berja ilmkjarnaolía sé viðurkennd til að bragðbæta matvæli og virkni hennar í fóðri væri í meginatriðum sú sama og í matvælum. Því er ekki talið nauðsynlegt að sýna fram á virkni frekar. Matvælaöryggisstofnunin staðfesti einnig skýrsluna um greiningaraðferðir á fóðuraukefninu í fóðri sem lögð var fram af tilvísunarrannsóknarstofunni sem sett var á fót með reglugerð (EB) nr. 1831/2003.

(8)Mat á ilmkjarnaolíu úr litsjávarberjum sýnir að skilyrði fyrir leyfi, eins og kveðið er á um í 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 1831/2003, eru uppfyllt. Í samræmi við það ætti að leyfa notkun þessa efnis eins og tilgreint er í viðaukanum við þessa reglugerð.

(9)Það ætti að kveða á um ákveðnar aðstæður til að hægt sé að ná betri stjórn. Sérstaklega ætti að tilgreina ráðlagt innihald á merkimiða fóðuraukefna. Ef farið er yfir slíkt innihald ætti að tilgreina ákveðnar upplýsingar á merkimiða forblandna.

(10)Sú staðreynd að litsea berja ilmkjarnaolía er ekki leyfð til notkunar sem bragðefni í drykkjarvatni útilokar ekki notkun hennar í fóðurblöndur sem eru gefin með vatni.

(11)Þar sem öryggisástæður krefjast ekki tafarlausrar beitingar breytinganna á skilyrðum leyfis fyrir viðkomandi efni er rétt að leyfa aðlögunartíma fyrir hagsmunaaðila til að búa sig undir að uppfylla nýju kröfurnar sem leiða af leyfinu.

(12)Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í samræmi við álit fastanefndar um plöntur, dýr, matvæli og fóður,

HEFUR SAMÞYKKT ÞESSA REGLUGERÐ:

1. gr

Heimild

Efnið sem tilgreint er í viðaukanum, sem tilheyrir aukefnaflokknum „skynaukefni“ og virka hópnum „bragðefnasambönd“, er leyft sem fóðuraukefni í fóður, með fyrirvara um skilyrðin sem mælt er fyrir um í þeim viðauka.

2. gr

Bráðabirgðaráðstafanir

1. Efnið sem tilgreint er í viðaukanum og forblöndur sem innihalda þetta efni, sem eru framleiddar og merktar fyrir 2. nóvember 2022 í samræmi við þær reglur sem gilda fyrir 2. maí 2022, má halda áfram að setja á markað og nota þar til núverandi birgðir eru uppurnar.

2. Fóðurblöndur og fóðurefni sem innihalda efnið eins og tilgreint er í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir 2. maí 2023 í samræmi við reglur sem gilda fyrir 2. maí 2022, má halda áfram að setja á markað og nota þar til núverandi birgðir eru klárast ef þau eru ætluð dýrum sem gefa af sér matvæli.

3. Fóðurblöndur og fóðurefni sem innihalda efnið eins og tilgreint er í viðaukanum, sem eru framleidd og merkt fyrir 2. maí 2024 í samræmi við reglur sem gilda fyrir 2. maí 2022, má halda áfram að setja á markað og nota þar til fyrirliggjandi birgðir eru klárast ef þau eru ætluð dýrum sem ekki gefa af sér matvæli.

3. gr

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindi Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 1. mars 2022.

Fyrir framkvæmdastjórnina

Forsetinn

Ursula VON DER LEYEN


Heitir flokkar