എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN
റോസ്മേരി
റോസ്മേരി അവശ്യ എണ്ണ

റോസ്മേരി അവശ്യ എണ്ണ


പ്രവർത്തനങ്ങൾ:

Product Name: Rosemary essential oil

Botanical Source: Rosmarinus Officinalis L

ഉത്ഭവസ്ഥാനം: ചൈന

Appearance: Light yellow liquid

Active ingredient: Eucalyptol, ɑpinene, caryophyllene

Application: Food,cosmetic,nutraceutical

പെട്ടെന്ന് വിവരങ്ങൾ
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര്:റോസ്മേരി അവശ്യ എണ്ണ
ബൊട്ടാണിക്കൽ ഉറവിടം:Rosmarinus Officinalis L
ഉത്ഭവ സ്ഥലം:ചൈന
രൂപഭാവം:ഇളം മഞ്ഞ ദ്രാവകം
സജീവ ഘടകമാണ്:Eucalyptol, ɑpinene, caryophyllene
അപ്ലിക്കേഷൻ:Food,cosmetic,nutraceutical


അന്വേഷണം