എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ലിറ്റ്‌സിയ ബെറി അവശ്യ എണ്ണ (ലിറ്റ്‌സിയ ബെറി അവശ്യ എണ്ണ) ചില മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റ അഡിറ്റീവായി EU അംഗീകരിച്ചു

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയം: 2022-07-06 കാഴ്ചകൾ: 127

ലിറ്റ്സിയ ക്യൂബ അവശ്യ എണ്ണ

യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഔദ്യോഗിക ജേണൽ പ്രകാരം, 12 ഏപ്രിൽ 2022-ന്, യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ, യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിന്റെയും കൗൺസിലിന്റെയും 2022/593 നമ്പർ റെഗുലേഷൻ (ഇസി) അനുസരിച്ച്, 1831/2003 നമ്പർ റെഗുലേഷൻ (ഇയു) പുറപ്പെടുവിച്ചു. ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് തീറ്റ അഡിറ്റീവായി ലിറ്റ്‌സി ബെറി അവശ്യ എണ്ണ (ലിറ്റ്‌സി ബെറി അവശ്യ എണ്ണ) അംഗീകരിക്കുന്നു.

അനെക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച്, "സെൻസറി അഡിറ്റീവുകൾ" എന്ന വിഭാഗത്തിനും "ഫ്ലേവറിംഗ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ" എന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനും കീഴിലുള്ള ഒരു അനിമൽ അഡിറ്റീവായി ഈ അഡിറ്റീവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. അംഗീകാരം നൽകുന്ന അവസാന തീയതി 2 മെയ് 2032 ആണ്. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി മുതൽ ഇരുപതാം ദിവസം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

ഹുനാൻ നുവോസ് ബയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ലിറ്റ്സിയ ബെറി അവശ്യ എണ്ണയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ സംയുക്തം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, ഇത് പന്നികളിൽ മൃഗ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി, അതിന്റെ ഫലം വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റയാണ്.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഔദ്യോഗിക ജേർണലിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്നു

കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിയമം (EU) 2022/593

1 മാർച്ച് 2022-ന്

ലിറ്റ്‌സീ ബെറി അവശ്യ എണ്ണയെ ചില മൃഗങ്ങളുടെ ഫീഡ് അഡിറ്റീവായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്

(ഇഇഎ പ്രസക്തിയുള്ള വാചകം)

യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ,

യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉടമ്പടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ,

യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിന്റെയും 1831 സെപ്റ്റംബർ 2003ലെ കൗൺസിലിന്റെയും 22/2003-ലെ റെഗുലേഷൻ (ഇസി) മൃഗങ്ങളുടെ പോഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അഡിറ്റീവുകൾ സംബന്ധിച്ച് (1), പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 9(2)

അതേസമയം:

(1)റെഗുലേഷൻ (ഇസി) നമ്പർ 1831/2003 മൃഗങ്ങളുടെ പോഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അഡിറ്റീവുകളുടെ അംഗീകാരത്തിനും അത്തരം അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും നൽകുന്നു. ആ റെഗുലേഷന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 10(2) കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശം 70/524/EEC പ്രകാരം അംഗീകൃത അഡിറ്റീവുകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയം നൽകുന്നു 

(2)ലിറ്റ്‌സിയ ബെറി അവശ്യ എണ്ണ, ഡയറക്‌റ്റീവ് 70/524/EEC അനുസരിച്ച്, എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും തീറ്റ അഡിറ്റീവായി സമയപരിധിയില്ലാതെ അംഗീകരിച്ചു. 10/1-ലെ റെഗുലേഷൻ (ഇസി) ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 1831(2003)(ബി) അനുസരിച്ച്, ഈ അഡിറ്റീവ് പിന്നീട് നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പന്നമായി ഫീഡ് അഡിറ്റീവുകളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി.

(3)റെഗുലേഷൻ (ഇസി) നമ്പർ 10/2-ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 1831(2003) അനുസരിച്ച്, അതിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 7-നൊപ്പം, എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ലിറ്റ്‌സീ ബെറി അവശ്യ എണ്ണയുടെ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനായി ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു.

(4)അഡിറ്റീവിനെ 'സെൻസറി അഡിറ്റീവുകൾ' എന്ന അഡിറ്റീവിലും ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായ 'ഫ്ലേവറിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ്' എന്ന വിഭാഗത്തിലും തരംതിരിക്കാൻ അപേക്ഷകൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആ അപേക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം റെഗുലേഷൻ (ഇസി) നമ്പർ 7/3-ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 1831(2003) പ്രകാരം ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും രേഖകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

(5)ലിറ്റ്‌സീ ബെറി അവശ്യ എണ്ണ കുടിക്കാൻ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷകൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, റെഗുലേഷൻ (ഇസി) നമ്പർ 1831/2003 കുടിക്കാൻ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 'ഫ്ലേവറിംഗ് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ' അംഗീകാരം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, കുടിവെള്ളത്തിനായി വെള്ളത്തിൽ ലിറ്റ്സീ ബെറി അവശ്യ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.

(6)യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി ('അതോറിറ്റി') അതിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 5 മെയ് 2021-ന് ഉപസംഹരിച്ചു (3) ലിറ്റ്സിയ ബെറി അവശ്യ എണ്ണയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ഉപയോഗ വ്യവസ്ഥകളിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, ഉപഭോക്തൃ ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി എന്നിവയിൽ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. ലിറ്റ്‌സീ ബെറി അവശ്യ എണ്ണയെ ചർമ്മത്തിനും കണ്ണുകൾക്കും അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതായും ചർമ്മ, ശ്വസന സെൻസിറ്റൈസർ ആയി കണക്കാക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിഗമനം ചെയ്തു. അതിനാൽ, മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് തടയാൻ ഉചിതമായ സംരക്ഷണ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് കമ്മീഷൻ കരുതുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് അഡിറ്റീവിന്റെ ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം.

(7)ലിറ്റ്‌സീ ബെറി അവശ്യ എണ്ണ ഭക്ഷണത്തിന് രുചി നൽകുന്നതാണെന്നും തീറ്റയിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം പ്രധാനമായും ഭക്ഷണത്തിലേതിന് തുല്യമാണെന്നും അതോറിറ്റി നിഗമനം ചെയ്തു. അതിനാൽ, ഫലപ്രാപ്തിയുടെ കൂടുതൽ പ്രകടനമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. റെഗുലേഷൻ (ഇസി) നമ്പർ 1831/2003 പ്രകാരം സജ്ജീകരിച്ച റഫറൻസ് ലബോറട്ടറി സമർപ്പിച്ച ഫീഡിലെ ഫീഡ് അഡിറ്റീവിന്റെ വിശകലന രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടും അതോറിറ്റി പരിശോധിച്ചു.

(8)ലിറ്റ്‌സീ ബെറി അവശ്യ എണ്ണയുടെ വിലയിരുത്തൽ, 5/1831 റെഗുലേഷന്റെ (ഇസി) ആർട്ടിക്കിൾ 2003-ൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അംഗീകാരത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ തൃപ്തികരമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച്, ഈ റെഗുലേഷന്റെ അനെക്സിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഈ വസ്തുവിന്റെ ഉപയോഗം അംഗീകരിക്കപ്പെടണം.

(9)മെച്ചപ്പെട്ട നിയന്ത്രണം അനുവദിക്കുന്നതിന് ചില വ്യവസ്ഥകൾ നൽകണം. പ്രത്യേകിച്ചും, ഫീഡ് അഡിറ്റീവുകളുടെ ലേബലിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കം സൂചിപ്പിക്കണം. അത്തരം ഉള്ളടക്കം കവിഞ്ഞാൽ, ചില വിവരങ്ങൾ പ്രീമിക്‌ചറുകളുടെ ലേബലിൽ സൂചിപ്പിക്കണം.

(10)ലിറ്റ്‌സീ ബെറി അവശ്യ എണ്ണ കുടിക്കാൻ വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്വാദായി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയില്ല എന്ന വസ്തുത, വെള്ളം വഴി നൽകപ്പെടുന്ന സംയുക്ത തീറ്റയിൽ അതിന്റെ ഉപയോഗത്തെ തടയുന്നില്ല.

(11)സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ, ബന്ധപ്പെട്ട പദാർത്ഥത്തിന്റെ അംഗീകാര വ്യവസ്ഥകളിൽ ഉടനടി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ, അംഗീകാരത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പുതിയ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികൾക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകുന്നതിന് ഒരു പരിവർത്തന കാലയളവ് അനുവദിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്.

(12)ഈ നിയന്ത്രണത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നടപടികൾ സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, തീറ്റ എന്നിവയുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് അനുസൃതമാണ്.

ഈ നിയന്ത്രണം സ്വീകരിച്ചു:

ആർട്ടിക്കിൾ 1

അംഗീകാരം

'സെൻസറി അഡിറ്റീവുകൾ' എന്ന അഡിറ്റീവ് വിഭാഗത്തിലും 'ഫ്ളേവറിംഗ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ' എന്ന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലും ഉൾപ്പെടുന്ന, അനെക്സിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പദാർത്ഥം, ആ അനെക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി, മൃഗങ്ങളുടെ പോഷണത്തിൽ ഫീഡ് അഡിറ്റീവായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ആർട്ടിക്കിൾ 2

പരിവർത്തന നടപടികൾ

1. 2 മേയ് 2022-ന് മുമ്പ് ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി 2 നവംബർ 2022-ന് മുമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ലേബൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പദാർത്ഥം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനെക്സിലും പ്രീമിക്‌സ്ചറുകളിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പദാർത്ഥം വിപണിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് തുടരുകയും നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ തീരുന്നത് വരെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം.

2. 2 മെയ് 2023-ന് മുമ്പ് ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി 2 മേയ് 2022-ന് മുമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ലേബൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന, അനെക്സിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പദാർത്ഥം അടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ട് ഫീഡും ഫീഡ് മെറ്റീരിയലുകളും വിപണിയിൽ വയ്ക്കുന്നതും നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ കഴിയുന്നതുവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും തുടരാം. ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിൽ അവ ക്ഷീണിച്ചു.

3. 2 മെയ് 2024-ന് മുമ്പ് ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി 2 മെയ് 2022-ന് മുമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ലേബൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന, അനെക്സിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം അടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ട് ഫീഡും ഫീഡ് മെറ്റീരിയലുകളും വിപണിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് തുടരുകയും നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ കഴിയുന്നതുവരെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്ത മൃഗങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ അവ ക്ഷീണിച്ചു.

ആർട്ടിക്കിൾ 3

പ്രാബല്യത്തിൽ പ്രവേശനം

ഈ നിയമം അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇരുപതാം ദിവസം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഔദ്യോഗിക ജേർണൽ.

ഈ റെഗുലേഷൻ അതിന്റെ പൂർണതയിൽ നിർബന്ധിതവും എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളിലും നേരിട്ട് ബാധകവുമാണ്.

1 മാർച്ച് 2022-ന് ബ്രസ്സൽസിൽ പൂർത്തിയായി.

കമ്മീഷനുവേണ്ടി

പ്രസിഡന്റ്

ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയെൻ


ഹോട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ