എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN
നടീൽ സ്ഥലം

ഗവേഷണവും വികസനവും

വ്യവസായം2-3

കീടനാശിനികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ബെൻസോ പൈറീൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും കനത്ത ലോഹങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും റോസ്മേരി സത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിസൈസറുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പ്രക്രിയ ഞങ്ങളുടെ ആർ & ഡി ടീം സ്വതന്ത്രമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. നിലവിൽ, ഞങ്ങളുടെ റോസ്മേരി സത്തിൽ കീടനാശിനി രഹിതം, ബെൻസോ പൈറീൻസ് രഹിതം, കനത്ത ലോഹങ്ങൾ രഹിതം, പ്ലാസ്റ്റിസൈസറുകൾ രഹിതം, EP, USP, KP തുടങ്ങിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കഴിയും.

പ്രൊഡക്ഷൻ

വ്യവസായം1-2

വ്യാവസായിക ശൃംഖല

വ്യവസായം2-1

ഹോട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ