සියලු ප්රවර්ග
EN

Yiyang City හි පක්ෂ නොවන බුද්ධිමතුන් සඳහා නව්‍ය පුහුණු කඳවුරු වල පළමු කණ්ඩායම සහ Yiyang City හි නියෝජිත "Liu Zhimou Studio" පිහිටුවන ලදී.

ප්‍රකාශන වේලාව: 2022-08-17 Views: 105

640 15 අගෝස්තු 2022 වන දින, පක්ෂයෙන් පිටත බුද්ධිමතුන් සඳහා වන පළමු නව්‍ය පුහුණු පදනමේ සමාරම්භක උත්සවය සහ Yiyang City හි නියෝජිතයින් සඳහා "Liu Zhimou's Studio" හි Hunan Nuoz ජීව විද්‍යා තාක්ෂණ සමාගම, සීමාසහිත හිදී පැවැත්විණි.


නවෝත්පාදන පුහුණු පදනම

නවෝත්පාදන පුහුණු පදනම


විශේෂඥ වැඩපොළ

විශේෂඥ වැඩපොළ

විද්‍යාඥ යින් යුලොන්ග් නවෝත්පාදන චිත්‍රාගාරය

විද්‍යාඥ යින් යුලොන්ග් නවෝත්පාදන චිත්‍රාගාරය

ජාතික යටි වනාන්තර ආර්ථික නිදර්ශන පදනම

ජාතික යටි වනාන්තර ආර්ථික නිදර්ශන පදනම

ජාතික ප්‍රධාන පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන වැඩසටහන් යෙදුම් ආදර්ශන පදනම

ජාතික ප්‍රධාන පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන වැඩසටහන් යෙදුම් ආදර්ශන පදනම


චිත්‍රාගාරය විවෘත කිරීමේ උත්සවය

යියැංහි පක්ෂයෙන් පිටත බුද්ධිමතුන් සඳහා වූ පළමු නව්‍ය පුහුණු පදනම වීම අපට මහත් ගෞරවයකි.


පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කණ්ඩායමට පක්ෂයෙන් පිටත ඉහළ උගත් වෘත්තිකයන් 23ක් ඇතුළත් වේ

දැක්ම: සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගයා සඳහා සෞඛ්‍ය සම්පන්න නිෂ්පාදන සැපයීම

උණුසුම් කාණ්ඩ