සියලු ප්රවර්ග
EN
සෙන්ටෙලා
Centella Asiatica අත්යවශ්ය තෙල්

Centella Asiatica අත්යවශ්ය තෙල්


කාර්යයන්:

Product Name: Centella Asiatica essential oil

Botanical Source: Centella Asiatica L.

ප්රභව ස්ථානය: චීනය

Appearance: Light yellow liquid

Active ingredient: Caryophyllene, Caryophyllin

Application: Food,cosmetic,nutraceutical

ඉක්මන් විස්තර
නිෂ්පාදන නාමය:Centella Asiatica අත්යවශ්ය තෙල්
උද්භිද මූලාශ්රය:Centella Asiatica L.
සම්භවය ස්ථානය:චීනය
පෙනුම:ලා කහ දියර
සක්‍රීය අමුද්‍රව්‍යය:Caryophyllene, Caryophyllin
අයදුම්පත:Food,cosmetic,nutraceutical


පරීක්ෂණයක්