සියලු ප්රවර්ග
EN
රෝපණ ප්රදේශය

පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන

කර්මාන්තය3-3

අපගේ R & D කණ්ඩායම ස්වාධීනව පළිබෝධනාශක ඉවත් කිරීම, බෙන්සෝ පයිරීන් ඉවත් කිරීම, බැර ලෝහ ඉවත් කිරීම සහ රෝස්මරී සාරය තුළ ප්ලාස්ටිසයිසර් ඉවත් කිරීමේ ක්රියාවලිය වර්ධනය කර ඇත. වර්තමානයේ අපගේ රෝස්මරී නිස්සාරණයට පළිබෝධනාශක රහිත, බෙන්සෝ පයිරීන් රහිත, බැර ලෝහ රහිත, ප්ලාස්ටිසයිසර් රහිත, EP, USP, KP ආදී ප්‍රමිතීන් සපුරාලිය හැකිය.

නිෂ්පාදන

කර්මාන්තය1-2

කාර්මික දාමය

උණුසුම් කාණ්ඩ