Të gjitha kategoritë
EN

Industry News

Shtëpi> Lajme > Industry News

Vaji esencial i manaferrës Litsea (vaj esencial i manaferrës litsea) si një shtesë ushqimore për disa kafshë është miratuar nga BE

Koha e Publikimit: 2022-07-06 Views: 125

Vaj esencial Litsea Cubeba

Sipas Gazetës Zyrtare të Bashkimit Evropian, më 12 prill 2022, Komisioni Evropian nxori Rregulloren (BE) Nr. 2022/593, në përputhje me Rregulloren (KE) Nr. 1831/2003 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, miratimi i vajit esencial të manaferrës litsea (vaj esencial i manaferrës litsea) si një shtesë ushqimore për disa kafshë.

Sipas kushteve të përcaktuara në aneks, ky aditiv autorizohet si aditiv shtazor në kategorinë "Aditivët ndijor" dhe grupin funksional "Përbërësit aromatizues". Data e përfundimit të autorizimit është 2 maj 2032. Këto rregullore hyjnë në fuqi në ditën e njëzetë nga data e shpalljes.

Hunan Nuoz Biological Technology Co., Ltd. ka zhvilluar përbërjen e përfshirjes së vajit esencial të manave litsea, i cili ka përfunduar testin e kafshëve te derrat dhe efekti është shumë i mirë. Është një aditiv për ushqimin e kafshëve me cilësi të lartë.

Teksti i plotë i Gazetës Zyrtare të Bashkimit Evropian është bashkangjitur

RREGULLORE E KOMISIONIT ZBATUESE (BE) 2022/593

e datës 1 mars 2022

në lidhje me autorizimin e vajit esencial të manaferrës litsea si një shtesë ushqimore për lloje të caktuara të kafshëve

(Tekst me rëndësinë e ZEE)

KOMISIONI EVROPIAN,

Duke pasur parasysh Traktatin për Funksionimin e Bashkimit Evropian,

Duke pasur parasysh Rregulloren (EC) Nr. 1831/2003 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 22 shtator 2003 mbi aditivët për përdorim në ushqimin e kafshëve (1)dhe në veçanti nenin 9(2) të tij,

Ndërsa:

(1)Rregullorja (EC) Nr. 1831/2003 parashikon autorizimin e aditivëve për përdorim në ushqimin e kafshëve dhe për arsyet dhe procedurat për dhënien e një autorizimi të tillë. Neni 10(2) i asaj Rregulloreje parashikon rivlerësimin e aditivëve të autorizuar në përputhje me Direktivën e Këshillit 70/524/EEC 

(2)Vaji esencial i manaferrës Litsea u autorizua pa një afat kohor në përputhje me Direktivën 70/524/EEC si aditiv ushqimor për të gjitha llojet e kafshëve. Ky aditiv më pas u regjistrua në Regjistrin e aditivëve për kafshë si produkt ekzistues, në përputhje me nenin 10(1)(b) të Rregullores (EC) Nr. 1831/2003.

(3)Në përputhje me nenin 10(2) të Rregullores (EC) Nr. 1831/2003 në lidhje me nenin 7 të saj, është paraqitur një aplikim për rivlerësimin e vajit esencial të manaferrës litsea për të gjitha llojet e kafshëve.

(4)Aplikanti kërkoi që aditivi të klasifikohej në kategorinë e aditivëve 'aditivë ndijor' dhe në grupin funksional 'përbërës aromatizues'. Ky aplikacion u shoqërua me të dhënat dhe dokumentet e kërkuara sipas nenit 7(3) të Rregullores (KE) Nr. 1831/2003.

(5)Kërkuesi kërkoi që vaji esencial i manaferrës litsea të autorizohej edhe për përdorim në ujë për pije. Megjithatë, Rregullorja (EC) Nr. 1831/2003 nuk lejon autorizimin e 'përbërjeve aromatizuese' për përdorim në ujin për pije. Prandaj, përdorimi i vajit esencial të manave litsea në ujë për pije nuk duhet të lejohet.

(6)Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore ('Autoriteti') përfundoi në opinionin e tij të 5 majit 2021 (3) që, në kushtet e propozuara të përdorimit, vaji esencial i kokrra të kuqe litsea nuk ka efekte negative në shëndetin e kafshëve, shëndetin e konsumatorit ose mjedisin. Autoriteti konkludoi gjithashtu se vaji esencial i manaferrës litsea duhet të konsiderohet si irritues për lëkurën dhe sytë, si dhe si një sensibilizues i lëkurës dhe i frymëmarrjes. Prandaj, Komisioni konsideron se duhet të merren masat e duhura mbrojtëse për të parandaluar efektet e padëshiruara në shëndetin e njeriut, veçanërisht për sa i përket përdoruesve të aditivit.

(7)Autoriteti konkludoi më tej, se vaji esencial i manaferrës litsea njihet për aromatizimin e ushqimit dhe funksioni i tij në ushqim do të ishte në thelb i njëjtë me atë në ushqim. Prandaj, asnjë demonstrim i mëtejshëm i efikasitetit nuk konsiderohet i nevojshëm. Autoriteti verifikoi gjithashtu raportin mbi metodat e analizës së aditivit të ushqimit për kafshë të paraqitur nga Laboratori i Referencës i krijuar me Rregulloren (EC) Nr. 1831/2003.

(8)Vlerësimi i vajit esencial të manaferrës litsea tregon se kushtet për autorizim, siç parashikohen në nenin 5 të Rregullores (KE) Nr. 1831/2003, janë përmbushur. Prandaj, përdorimi i kësaj substance duhet të autorizohet siç specifikohet në aneksin e kësaj rregulloreje.

(9)Duhet të sigurohen disa kushte për të lejuar kontroll më të mirë. Në veçanti, një përmbajtje e rekomanduar duhet të tregohet në etiketën e aditivëve të ushqimit. Kur një përmbajtje e tillë tejkalohet, informacione të caktuara duhet të tregohen në etiketën e parapërzierjeve.

(10)Fakti që vaji esencial i manaferrës litsea nuk është i autorizuar për përdorim si aromatizues në ujin e pijshëm, nuk e përjashton përdorimin e tij në ushqimin e përbërë që administrohet nëpërmjet ujit.

(11)Meqenëse arsyet e sigurisë nuk kërkojnë aplikimin e menjëhershëm të modifikimeve në kushtet e autorizimit të substancës në fjalë, është e përshtatshme të lejohet një periudhë kalimtare për palët e interesuara që të përgatiten për të përmbushur kërkesat e reja që rrjedhin nga autorizimi.

(12)Masat e parashikuara në këtë rregullore janë në përputhje me opinionin e Komisionit të Përhershëm për Bimët, Kafshët, Ushqimin dhe Ushqimin për Ushqimin,

KA MIRATUAR KËTË RREGULLORE:

Neni 1

autorizim

Substanca e specifikuar në aneks, që i përket kategorisë së aditivëve 'aditivë ndijor' dhe grupit funksional 'përbërje aromatike', autorizohet si aditiv për ushqimin e kafshëve në ushqimin e kafshëve, në varësi të kushteve të përcaktuara në atë aneks.

Neni 2

Masat kalimtare

1. Substanca e specifikuar në aneks dhe parapërzierjet që përmbajnë këtë substancë, të cilat janë prodhuar dhe etiketuar përpara datës 2 nëntor 2022 në përputhje me rregullat e zbatueshme përpara datës 2 maj 2022, mund të vazhdojnë të vendosen në treg dhe të përdoren deri në shterimin e rezervave ekzistuese.

2. Materialet e përbëra për ushqim dhe ushqim për kafshët që përmbajnë substancën siç specifikohet në aneks, të cilat janë prodhuar dhe etiketuar përpara datës 2 maj 2023 në përputhje me rregullat e zbatueshme përpara datës 2 maj 2022, mund të vazhdojnë të vendosen në treg dhe të përdoren deri në përfundimin e stoqeve ekzistuese. shterohen nëse janë të destinuara për kafshë prodhuese ushqimore.

3. Materialet e përbëra për ushqim dhe ushqim për kafshët që përmbajnë substancën siç specifikohet në aneks, të cilat janë prodhuar dhe etiketuar përpara datës 2 maj 2024 në përputhje me rregullat e zbatueshme përpara datës 2 maj 2022, mund të vazhdojnë të vendosen në treg dhe të përdoren deri në përfundimin e stoqeve ekzistuese. shterohen nëse janë të destinuara për kafshë jo-prodhuese ushqimore.

Neni 3

Hyrja në fuqi

Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e njëzetë pas publikimit të saj në Gazeta Zyrtare e Bashkimit Evropian.

Kjo rregullore është e detyrueshme në tërësinë e saj dhe drejtpërdrejt e zbatueshme në të gjitha Shtetet Anëtare.

Bërë në Bruksel, më 1 mars 2022.

Për Komisionin

President

Ursula VON DER LEYEN


Kategoritë e nxehta